Jadi mana kande asibi mun barsha hoi

Jadi mana kande asibi mun barsha hoi
jadi mana hase asibi mun kirana hoi
jadi mana ude asibi mun pakhi hoi
jadi mana khoje asibi mun BANDHU hoi

Leave a Comment